CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website xesaoviet.com.vn bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,… Đây là các thông tin mà xesaoviet.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để xesaoviet.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng có nhu cầu cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste xesaoviet.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người mua;
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;